بیمه حوادث

بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد. موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (کلی یا جزئی) شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است. 

انواع بیمه حوادث

انواع بیمه حوادث

بیمه حوادث انفرادی


در این نوع بیمه فرد خود را در برابر حوادث شغلی و غیر شغلی و یا خطرهای شخصی در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می‌دهد. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد و در پنج گروه شغلی از کم خطرترین تا خطرناکترین شغل تعیین می‌گردد.

انواع بیمه حوادث

بیمه حوادث گروهی


در این نوع بیمــه که برای تعداد بیش از ده نفر صادر می شود و شرایط آن بستگی به نیاز بیمه گذار می باشــد که شامل: بیمه حوادث تمام اوقات (۲۴ ساعته)، بیمه حوادث شغلی، بیمه حوادث تحصیلی، بیمه حوادث ورزشی، بیمه حوادث ماموریت و بیمه حوادث توریستی، مسافرتی است

مزایا بیمه حوادث

مزایا بیمه حوادث

بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد. موضوع بیمه حوادث تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (کلی یا جزئی) شخص بیمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از حوادث است. بنابراین در بیمه حوادث چهار ریسک می‌تواند مورد تأمین قرار گیرد که دو ریسک آن (‌فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم)‌ ریسک اصلی بیمه نامه و دو ریسک دیگر (جرح و از کار افتادگی موقت)‌ ریسک‌های تبعی یا فرعی به شمار می روند. در بیمه حوادث سرمایه بیمه مربوط به فوت و نقص عضو یا از کار افتادگی دائم به طور مقطوع تعیین می شود و در صورت تحقق خطر یا وقوع حادثه مشمول بیمه،‌ سرمایه مذکور قابل پرداخت است. تعهد بیمه گر برای جبران هزینه‌های پزشکی و جراحی و بیمارستانی حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه صادر شده است. بیمه حوادث به طور اصولی برای تأمین دو ریسک اصلی صادر می شود و تعهد جبران هزینه‌های پزشکی و غرامت بیکاری بر اثر حادثه، پیرو قبول دو ریسک اصلی مذکور یا یکی از آنهاست . در بیمه حوادث ذخیره ریاضی و ارزش بازخرید وجود ندارد زیرا حق بیمه های مربوط جذب تأمین خطر فوت ( و ازکارافتادگی دائم) می شود و جنبه پس اندازی ندارد . در بیمه حوادث کسب رضایت کتبی شخص بیمه شده ضروری و حتمی است. چنانکه ماده ۲۳ قانون بیمه می گوید:‌ «بیمه عمر یا بیمه نقص یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است» . بیمه حوادث بصورت گروهی و انفرادی عرضه می شود. در بیمه نامه حوادث انفرادی مشاغل به پنج طبقه تقسیم می شود و برای هر طبقه نرخهای معینی برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شده است. این نرخها برای هزینه های فوت و نقص عضو و از کار افتادگی و نیز هزینه های بستری و .. متفاوت است . در صورتیکه بیمه شده ای علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه ای خویش بطور متناوب و یا مستمر به اموری چون شکار،‌ سوار کاری، قایقرانی، غواصی و …که خطر آنها بیشتر است مبادرت نماید با اعمال نرخ‌های اضافی برای هر کداممی توان آنرا نیز تحت پوشش قرار داد. اما بیمه‌های حوادث گروهی برای گروه‌های بیش از ده نفر صادر می‌شود در این بیمه نامه نیز طبقات شغلی وجود دارد با این تفاوت که کلیه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندی شده‌اند. بر اساس شمار بیمه شدگان نیز تخفیفاتی از ۵ تا ۲۵ درصد اعمال می‌گردد. در بیمه حوادث، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه در مقابل کلیه خطرهای ناشی از حوادث مختلف که باعث فوت یا نقص عضو دائم اعم از کلی یا جزئی و یا ایجاد هزینه پزشکی گردد تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در این نوع بیمه اکثرا به صورت پوشش خطرهای ناشی از حوادث در تمام اوقات و ۲۴ ساعت شبانه روز و در هر مکان در طول مدت قرارداد می باشد و تمام خطرهای شغلی، حرفه ای، ورزشی، تحصیلی، ماموریت، مسافرت و … در بر می‌گیرد

پوشش‌های اصلی بیمه نامه حوادث

انواع ریسک‌ها در بیمه حوادث

پوشش‌های تکمیلی بیمه نامه حوادثنکات مهم قبل از خرید بیمه حوادث

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل پرداخت کل مبلغ سرمایه بیمه می‌شوند. این موارد عبارتند از:

  • نابینایی کامل و دائم هر دو چشم
  • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو دست حداقل از مچ
  • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر دو پا حداقل از مچ
  • ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا حداقل از مچ
  • از دست دادن هر دو پنجه پا
  • قطع کامل نخاع
  • ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش
  • برداشتن فک پایین

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم جزئی

مواردی که در این دسته قرار می‌گیرند ازکارافتادگی یا نقص عضو جزئی محسوب می‌شود و غرامت آن معادل درصدی از سرمایه بیمه است. این موارد و درصد غرامت آن‌ها عبارت است از:

نوع نقص عضو یا از کار افتادگی

درصد غرامت

از دست دادن توانایی صحبت کردن (لال شدن) شامل ازکارافتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان

80

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو

70

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد

60

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ

55

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دو دست

80

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست

50

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست

36

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت شست

24

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت سبابه

25

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول انگشت سبابه

12

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه

20

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از دو انگشت میانی

15

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت کوچک

10

فقدان دندان‌ها (حداکثر)

28

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران

70

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق

60

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ

55

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا

30

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشت شست پا

10

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع هر یک از سایر انگشتان پا

5

نابینا شدن یک چشم

50

نابینا شدن یک چشم درصورتی‌که چشم دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل نابینا باشد

80

از دست دادن شنوایی یک گوش

35

از دست دادن شنوایی یک گوش درصورتی‌که گوش دیگر بیمه‌گزار قبل از حادثه به‌طور کامل ناشنوا باشد

65

از دست دادن لاله گوش

10

از دست دادن حس بویایی

15

از دست دادن حس چشایی

15

از دست دادن یک کلیه

30

از دست دادن طحال

7

از دست دادن بیضه

5

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه

20

ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع بند اول و دوم انگشت سبابه

20

 

در کل غرامت پرداختی برای ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست از 50% سرمایه بیمه بیشتر نخواهد شد.

غرامت نقص عضو سایر اعضا با نظر پزشک معتمد بیمه تعیین می‌شود.

 

بازگشت ...

روند خرید بیمه حوادث

مراحل خرید بیمه حوادث

تکمیل فرم بیمه شامل

اطلاعات شخصی مثل نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و ...

مراحل خرید بیمه حوادث

آپلود مدارک

آپلود عکس کارت ملی و شناسنامه

مراحل خرید بیمه حوادث

تماس نماینده بیمه با شما

نماینده را نسبت به شغل خود باخبر کرد؛ سپس با توجه به شغل و نوع غرامت‌های درخواستی، بیمه‌گر حق بیمه را محاسبه می‌کند.

مراحل خرید بیمه حوادث

پرداخت حق بیمه

حق بیمه به روش‌های مختلفی اعم از پرداخت آنلاین در درگاه‌های اینترنتی شرکت بیمه، پرداخت از طریق عابر بانک، بانک، تلفن همراه قابل انجام است.

سوالات متداول

بیمه حوادث انفرادی را می‌توانید در سفرهای خود هم استفاده کنید. البته برای سفرهای خارج از کشور بهتر است بیمه مسافرتی تهیه کنید ولی برای سفرهای داخلی بیمه حوادث انفرادی گزینه مناسبی است.

بیمه حوادث انفرادی دارای دو پوشش اصلی و سه پوشش فرعی است. پوشش‌های اصلی شامل فوت و نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم است. پوشش‌های فرعی نیز هزینه‌های پزشکی، غرامت روزانه عمومی و غرامت روزانه بستری شدن است.

قطع نخاع یکی از انواع ازکارافتادگی‌های دائم محسوب می‌شود و درصورتی‌که بیمه‌گزار دچار آن شود، سرمایه فوت به‌طور کامل به وی تعلق می‌گیرد.